Kursy na instruktorów nauki jazdy

Kurs dla kandydatów na instruktorów kat. A, B, C, D, E

Wymagane dokumenty do kursu:
dokument potwierdzający posiadanie średniego wykształcenia,
zaświadczenie o niekaralności (wydane przez punkt informacyjny krajowego rejestru karnego przy sądzie okręgowym),
orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,
orzeczenie psychologiczne o braku przeciwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem,
zaświadczenie o posiadaniu przez okres co najmniej 3 lat uprawnień do kierowania pojazdem rodzaju objętego szkoleniem (kserokopia prawa jazdy).